Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-01-2015

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony co najmniej dobrą ocenę pracy oraz zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Burmistrz Miasta Lubań nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego odbywa się w drodze postępowania egzaminacyjnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – rozdział 3a;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r., poz. 1574)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie  postępowania  egzaminacyjnego  nauczyciel  zobowiązany  jest  złożyć w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

 • do dnia 30 czerwca - przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku; 
 • do dnia 31 października - przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o: 

1.Wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez  niego  przedmiocie  lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż.             

2.Dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu.                                                           

3.Przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karta Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu  oraz  okresu  nieobecności w pracy lub niepozostawania  w stosunku pracy.

 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

 Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcia postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy,
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
  1. zaproponowanie rozwiązania wskazanego   przez   komisję   problemu   związanego z  wykonywaną   pracą,   z   uwzględnieniem   praktyki   szkolnej,   aktualnej   wiedzy i przepisów,
  2. wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych,
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu, na podstawie którego organ prowadzący szkołę nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem.

Sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli prowadzi p. Magdalena Kuczyńska – inspektor Referatu Edukacji Urzędu Miasta Lubań, pokój nr 5, tel. 646 44 33.


Formularz do pobrania: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (doc)

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...